ALTERNATIVELE EDUCATIONALE IN ROMANIA SI IN SALAJ

Incendiu in Zalau
12 decembrie 2007
Accident grav la Aghires
14 decembrie 2007

ALTERNATIVELE EDUCATIONALE IN ROMANIA SI IN SALAJ

ÎNVĂŢĂMÂNTUL  ALTERNATIV este o formă de organizare a procesului didactic, care oferă o altă variantă organizatorică decât cea din şcoala oficială.
PLURALISMUL  EDUCAŢIONAL constă în existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de învăţământ oficial organizat de stat, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare, propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentând un progres pedagogic.
Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul învăţământului.

Sistemele alternative de instruire se caracterizează prin:
Moduri diferite de abordare a procesului instructiv-educativ, care se întâlnesc atât la nivelul instituţional, cât şi la nivelul procesualităţii şi metodologiei didactice;
Alternativitatea poate fi înţeleasă pe de o parte, ca adaptare a unor tipuri de instituţii educative care s-au bucurat de răsunet în trecut, încercând să rezolvăm prin ele problemele actuale ale învăţământului;
Alternativitatea poare fi înţeleasă şi în sensul adoptării unei viziuni de ansamblu asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum şi asupra practicilor şcolare actuale din lume.
     ,,Existenta mai multor sisteme nu presupune neapărat negarea sau anularea reciprocă. În realitate, ele sunt complementare”.
        În raport cu cerinţele dezvoltării învăţământului nostru, putem folosi, într-o etapă sau alta, în spirit pluralist, elementele care ne sunt necesare din diferitele sisteme alternative de instruire.

ALTERNATIVELE  EDUCAŢIONALE  ÎN ROMÂNIA

În evoluţia alternativelor educaţionale se disting cinci etape:
Precursorii autohtoni (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
Noile educaţii în România la începutul secolului al XX-lea
Preluare critică, aplicare şi experimentare (contribuţii româneşti interbelice)
,,Lecţia de tăcere’’ (perioada comunistă)
Revenirea la pluralismul educaţional, după 1989

În România funcţionează 6 din cele 46 alternative educaţionale recunoscute la nivel mondial:
Step by Step
Pedagogia Waldorf
Pedagogia Curativă
Pedagogia Montessori
Tehnicile Freinet
Planul Jena

STEP BY STEP
Este o alternativă educaţională practicată în ţara noastră sub egida Centrului Step By Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională.
    Centrul şi-a început activitatea în 1994, cu sprijinul unor specialişti din SUA.
    Se porneşte de la o bună cunoaştere a copiilor, urmărindu-se valorizarea însuşirilor pozitive ale fiecăruia, în special a iniţiativei, a intereselor de cunoaştere, a nevoilor de activitate şi comunicare.
    Învăţarea este organizată interdisciplinar, pe centre de activitate şi se desfăşoară în bună măsură sub formă de joc, respectându-se opţiunile şi ritmurile de lucru personale.
    Se pune accentul pe relaţiile dintre copii, pe legătura afectivă copil-educator şi pe implicarea părinţilor în organizarea activităţilor.

PEDAGOGIA WALDORF
Teorie pedagogică care propune o adaptare a educaţiei la ritmurile biofiziologice ale copilului.
    Fundamentată în 1907 de Rudolf Steiner în lucrarea ,,Educaţia copilului din perspectiva ştiinţelor spiritului’’.
    Aplicarea acestei teorii s-a făcut în 1919 la şcoala pentru copiii angajaţilor de la fabrica de ţigarete Waldorf-Astoria din Stuttgart, după care s-a creat o întreagă reţea de şcoli.
    Asigură exprimarea liberă a copiilor prin activităţi artistice (muzică, dans, desen), lucrări practice (grădinărit, apicultură, silvicultură etc.) şi euritmie (,,gimnastică pătrunsă de suflet’’).
    Nu se dădeau note şi toţi elevii erau consideraţi promovaţi.

PEDAGOGIA CURATIVĂ
Ansamblu al acţiunilor educative, care sunt exercitate asupra persoanelor cu tulburări de natură fizică sau/şi psihică, în vederea ameliorării stării lor.
    Primul lăcaş de pedagogie curativă s-a înfiinţat la Lauenstein lângă Jena, cu denumirea de ,,Institut de tratament şi educaţie pentru copiii ce necesită îngrijiri sufleteşti’’.
Rudolf Steiner recomandă ca ,,mijloace adecvate’’: depăşirea prejudecăţilor colective, compasiunea obiectivă, completarea şi echilibrarea defectologiei prin ,,potenţiologie’’.
    În sens modern termenul a fost reintrodus de M. Debesse, în 1950 dar în 1969 definiţia dată a fost modificată, el susţinând că pedagogia curativă este ,,tratamentul acelor copii inadaptaţi, care, deşi inteligenţi, au rezultate şcolare slabe’’.

PEDAGOGIA MONTESSORI
Sistem de idei pedagogice care susţine că fiecare copil reprezintă o personalitate unică pe care trebuie s-o lăsăm să se dezvolte liber, prin propria activitate.
    Autorul noii educaţii este Maria Montessori, cu opera principală ,,Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini’’ (1909).
    Cartea a fost tradusă şi în româneşte în anul 1919.

TEHNICILE FREINET
    Procedee de instruire şi educare, care puneau accentul pe activitatea independentă, pe apropierea de natură şi mai ales de viaţa comunitară, de grup, a elevilor.
    Novatoare pentru vremea lor, au fost concepute şi aplicate de institutorul francez C. Freinet, începând din 1924.
    Printre inovaţii: imprimeria şcolară, corespondenţa interşcolară, textul liber şi desenul liber, prin care copilul să se exprime spontan, folosirea cinematografului şi a radioului în şcoală etc.
    Curentul pedagogic centrat pe aceste tehnici s-a numit L’Ecole moderne.

PLANUL JENA
Ansamblul măsurilor de reformare a structurii şi metodologiei învăţământului, prin care se înlocuiau clasele şcolare cu comunităţile libere de muncă, cu program adecvat, conform înclinaţiilor copiilor.
    A fost conceput şi experimentat de pedagogul german Peter Petersen, începând din 1924.

Fondatorii
Step-by-step – începuturi în anii ’60 ai secolului trecut, cu titulatura „Head Start”. Din 1995 funcţionează cu actuala denumire.
Pedagogia Waldorf – Rudolf Steiner (1867-1925)
Pedagogia curativă – Karl König (1902-1966)
Pedagogia Montessori – Maria Montessori (1870-1952)
Pedagogia Freinet – Celestin Freinet (1896-1966)
Planul Jena – Peter Petersen (1884-1952)

LEGISLAŢIE
Legea nr. 84/1995 modificată şi completată, Art. 14 alineatul 1 precizează că „în sistemul naţional de învăţământ, de stat şi particular, pot fi iniţiate şi organizate alternative educaţionale, cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legii” iar în alineatul 2 se stipulează că „evaluarea şi acreditarea alternativelor naţionale se fac de către Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit legii”.
Legea nr. 87/2006 de adoptare a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie.
OMEN nr. 4517/13.09.2000 privind „Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului alternativ (de stat şi particular)”
OMEN nr. 4516/13.09.2000 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale
OMEN nr. 3840/16.05.2001 privind modificarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale

Proiectul pachetului legislativ

Legea Învăţământului preuniversitar:
Art. 13. În sistemul naţional de învăţământ se pot iniţia şi organiza, conform legii, alternative educaţionale, cu respectarea specificului alternativei, în conformitate cu acordurile, convenţiile încheiate în acest sens, la care Ministerul Educaţiei este parte.

Învăţământ alternativ
Art. 61. În sistemul de învăţământ preuniversitar pot fi iniţiate şi organizate alternative educaţionale, cu acordul Ministerului Educaţiei, pe baza unui regulament, aprobat prin ordin al ministrului.
Art. 62. Alternativele educaţionale se evaluează şi se acreditează potrivit legii.
ALTERNATIVELE  EDUCAŢIONALE  ÎN  SĂLAJ

În judeţul Sălaj funcţionează o singură alternativă educaţională: „Step by Step”, care în anul şcolar 2007-2008 este reprezentată de 14 grupe cu 332 copii în 5 unităţi de învăţământ preşcolar (Grădiniţa „Voinicel” Zalău, Grădiniţa cu  program prelungit Nr. 1 Zalău, Grădiniţa cu  program prelungit Nr. 2  Şimleu Silvaniei, Gradiniţa „Prichindel”  Jibou, Grădiniţa cu Program Normal Crasna) şi de 19 clase cu 346 elevi  în învăţământul primar din 5 şcoli (Liceul ,,Avram Iancu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, Şcoala Gimnazială ,,Vasile Goldiş” Zalău, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Şimleu Silvaniei, Grupul Şcolar „Cserey-Goga” Crasna) .

Prezentarea alternativei educaţionale Step by Step
Programul Step by Step consideră  copilul o persoană unică, demnă de dragoste şi respect şi caută să-i asigure o bună dezvoltare individuală pentru o adaptare perfomantă la nevoile societăţii.
Alternativa educaţională Step by Step promovează:
 clasa centrată pe copil;
 individualizarea educaţiei;
 predarea orientată după nevoile şi interesele copilului;
 învăţarea organizată în centre de activitate;
 metode de predare-învăţare-evaluare echilibrate, care respectă personalitatea copilului;
 implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia şi instruirea copiilor.
Step by Step aplică curriculum-ul naţional, standardele naţionale, este adaptat culturii locale şi, în acelaşi timp integrează standardele şi cele mai bune practici internaţionale din domeniul educaţiei preşcolare şi şcolare.
Alternativa Step by Step are drept fundament psihopedagogic ideile lui J.Piaget, J.Dewey, L.Vîgotski, E.Erikson etc. Ea a fost îmbogăţită prin contribuţiile specialiştilor din domeniul psihologiei şi educaţiei din ţările în care a fost implementată.
Step by Step pune în aplicare o metodologie şi instrumente care să-i pregătească pe copii să trăiască într-o societate democratică în care:
 individul şi societatea sunt la fel de importante;
 dreptatea şi adevărul, libertatea individuală şi bunăstarea societăţii sunt preţuite în aceeaşi  
     măsură;
 potenţialul individului şi bogăţiile Pământului sunt dezvoltate şi conservate.

Cum să „predai” democraţia într-un mod autentic şi adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare a copiilor?
Încă din grădiniţă copiii ar trebui să aibă experienţa democraţiei şi să înceapă să-şi dezvolte deprinderile şi atitudinile necesare pentru a fi cetăţeni eficienţi într-o societate democratică;
Sala de clasă e de fapt „microcosmosul comunităţii mai largi”;
Abordarea educaţională concepută în funcţie de necesităţile copilului este un mod eficient de a forma cetăţeni activi într-o societate democratică şi ea în continuă formare, dezvoltare şi schimbare;
Metodele de educaţie, interacţiunile zilnice şi ocaziile de a opera alegeri creează un cadru democratic în clasă.

În vederea creării unei şcoli democratice, alternativa Step by Step promovează prin metodologia sa:
iniţiativa personală;
eficacitatea personală şi consolidarea încrederii în sine;
coparticiparea în exercitarea controlului în spaţiul clasei;
libertatea de gândire şi expresie;
respectul pentru ceilalţi;
respectarea şi aprecierea diversităţii şi a diferenţelor.

Iniţiativa personală – prin posibilitatea copilului de a alege dintr-o gamă de activităţi la care să participe şi prin implicarea în acea activitate. Satisfacţia de a alege o activitate, de a fi învăţat sau creat ceva ca rezultat al acesteia este expresia iniţiativei personale.
Eficacitatea personală şi consolidarea încrederii în sine – prin crearea unui mediu în care copiii interacţionează, negociază şi găsesc soluţii unor probleme, iar cadrul didactic îi ajută să reflecteze la propriile acţiuni şi facilitează învăţarea în domeniile de interes ale fiecărui copil în loc să le dirijeze învăţarea. Consolidarea încrederii în sine este maximizată atunci când copiii au multe ocazii de a adopta roluri de conducere, de a lua decizii care îi afectează pe ei şi pe ceilalţi, de a-şi asuma responsabilităţi, în concordanţă cu vârsta şi nivelul lor de dezvoltare.
Controlul în comun – activităţile din clasă sunt iniţiate şi dezvoltate atât de copii cât şi de cadrele didactice, în funcţie de necesităţile concrete ale copiilor, de interesele şi calităţile lor ca şi de abilitatea cadrului didactic de a analiza aceste criterii.
Libertatea de gândire şi expresie – prin experienţa directă, frecventă şi regulată de exercitare liberă a voinţei şi gândirii. Atât la grădiniţă cât şi la şcoală se aşteaptă ca fiecare copil să aibă opinia sa şi să şi-o exprime.
Respectul pentru ceilalţi – prin evitarea situaţiei ca un copil sau grup de copii să exercite o influenţă prea mare asupra celorlalţi, acest lucru oglindind valorile şi practicile sistemului participativ la nivelul adulţilor. Fiecare copil învaţă să respecte calitatea de om, demnitatea persoanei şi drepturile fundamentale ale celuilalt.
Respectarea şi aprecierea diversităţii şi a diferenţelor – pornind de la premisa că fiecare individ este unic şi capabil să aducă o contribuţie valoroasă, iar  grupurile de indivizi care fac parte din aceeaşi cultură aduc o contribuţie importantă pentru întreaga comunitate. Promovarea unui răspuns pozitiv, de înţelegere şi apreciere a  diversităţii etnice şi culturale este parte integrantă a alternativei Step by Step iar incluziunea socială – un  principiu.

Rolul cadrului didactic este acela de a facilita învăţarea şi de a crea o comunitate de învăţare.
Cadrele didactice nu pretind că sunt fântâna cunoaşterii ci se străduiesc să creeze un climat adecvat pentru învăţare, exemplificând ele însele calităţile care trebuie dezvoltate la copii, şi anume:
 curiozitatea intelectuală
 învăţarea autonomă
 entuziasmul
 empatia
 grija faţă de ceilalţi

În clasele Step by Step copiii nu sunt depozitari pasivi ai cunoştinţelor şi deprinderilor. Cadrul didactic oferă copiilor foarte multe ocazii de a-şi exersa şi aplica cunoştinţele şi deprinderile în nenumărate moduri şi în situaţii diferite.
 Predarea centrată pe copil pune accentul pe înţelegere şi atribuirea de semnificaţie de către copii şi nu pe învăţarea mecanică.
 Încurajarea copiilor de a-şi urma interesele şi nevoile duce la dezvoltarea unor aptitudini specifice iar interesul şi motivaţia rămân la un nivel ridicat.

Parteneriatul şcoală – familie – comunitate
Participarea activă a familiei în procesul educaţiei este o componentă de bază a alternativei educaţionale Step by Step;
Părinţii sunt primii şi cei mai importanţi educatori ai copilului. Cadrele didactice  şi familia trebuie să coopereze pentru a dezvolta o relaţie de colaborare bazată pe comunicare, respect reciproc şi acceptarea intereselor şi abilităţilor unice ale fiecărui copil;
Implicarea activă a părinţilor în toate aspectele referitoare la luarea deciziilor şi la planificare, întăresc principiile democratice ale programului Step by Step;
Comunitatea devine o resursă în procesul de predare-învăţare care nu se mai desfăşoară exclusiv în cadrul limitativ al clasei.
Avantaje ale alternativei Step by Step:
cunoştinţele sunt descoperite de către copil;
elevii sunt activ implicaţi în soluţionarea problemelor şi participă la elaborarea proiectelor;
programa este menită să dezvolte priceperea şi experienţa pozitivă favorabilă învăţării; este respectat Curriculumul Naţional;
accentul se pune pe înţelegerea conceptelor importante;
învăţătoarele şi elevii stabilesc împreună reguli de comportare, care pun accentul pe asumarea responsabilităţilor;
elevii lucrează în perechi şi în grupuri mici;
părinţii sunt văzuţi ca primii învăţători şi parteneri;
evaluarea este văzută ca un mijloc de perfecţionare individuală;

            "Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câţiva dintre oamenii tineri ai lumii, să vină acolo pentru a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul şi toţi le dau lecţii. Totul trebuie învăţat din afară şi pe dinafară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeţi că au şi ei de spus ceva ? de mărturisit ceva ? Şi nu vedeţi că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei şi ei înşişi… Dar nici asta nu trebuie să le fie spus".
     Constantin Noica

Inspector alternative educaţionale,
prof. Daniela Firicel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *