Prevenirea si combaterea violentei in sport in atentia Jandarmeriei

Caseritele de la Banc Post au nervi
12 februarie 2008
Spital Zalau
INFO SPITAL Zalau
13 februarie 2008

Prevenirea si combaterea violentei in sport in atentia Jandarmeriei

Jandarmeria SalajParlamentul României a adoptat Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 11 ianuarie 2008, prin care se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 11/2006. Prin adoptarea acestei legii s-au adus unele modificări şi completări.

        Astfel, serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se presteazã numai de cãtre societãţile specializate de protecţie şi pazã care au prevãzut în regulamentul de organizare şi funcţionare acest obiect de activitate.

     Personal cu atribuţii în asigurarea ordinii publice:

                 – comandant al forţelor de ordine – şeful efectivelor de jandarmi care executã misiunea de   asigurare şi restabilire a ordinii publice;
                  – şef al dispozitivului de ordine şi siguranţã – persoanã desemnatã din cadrul societãţii specializate de protecţie şi pazã,care organizeazã, coordoneazã şi conduce activitatea desfãşuratã de cãtre personalul societãţii pentru asigurarea ordinii şi siguranţei în interiorul arenei sportive;
                    – responsabil de ordine şi siguranţã – persoanã anume desemnatã de cãtre organizator, care asigurã coordonarea dispozitivului realizat de cãtre personalul de ordine şi siguranţã şi relaţionarea cu forţele de ordine şi cu reprezentanţii celorlalte autoritãţi şi instituţii care concurã la desfãşurarea în bune condiţii a competiţiei sau a jocului sportiv;
                   – monitor de securitate – persoanã anume desemnatã din cadrul unitãţii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul şi acţiunile suporterilor unui club din zona de competenţã, precum şi relaţionarea acestora cu forţele de ordine;
                     – ofiţer de informare – persoanã anume desemnatã din cadrul unitãţii de jandarmi, care are ca atribuţii relaţionarea dintre aceasta şi un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine şi siguranţã al clubului pe probleme de securitate şi gestionarea datelor şi informaţiilor referitoare la comportamentul susţinãtorilor clubului respectiv;

     Personalul societãţilor specializate de protecţie şi pazã, cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive, se compune din: agent control, agent de securitate-steward şi şef de obiectiv.

     Persoanele care executã activitãţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive trebuie sã absolve un curs de calificare, cu durata minimã de 30 de ore, organizat de Jandarmeria Românã sau de alte persoane juridice specializate.
          Cursurile de calificare se desfãşoarã pe baza unei tematici specifice, stabilitã de Jandarmeria Românã şi avizatã de Agenţia Naţionalã pentru Sport, şi se finalizeazã prin examinarea absolvenţilor de cãtre o comisie din care fac parte reprezentanţi ai jandarmeriei, ai direcţiilor judeţene pentru sport şi ai autoritãţii publice care rãspunde de ocuparea şi formarea profesionalã.

     Asigurarea ordinii publice în zona apropiatã şi imediatã a bazelor sportive şi în alte locuri destinate desfãşurãrii competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad de risc se realizeazã în mod nemijlocit de cãtre structurile de jandarmi competente teritorial.
      În situaţii expres determinate, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de cãtre structurile de jandarmi competente teritorial.
        Rãspunderea pentru asigurarea mãsurilor de ordine şi siguranţã în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestãri de servicii, în condiţiile legii, cu societãţi specializate de protecţie şi pazã. Asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive în care se desfãşoarã competiţii sau jocuri sportive cu grad scãzut de risc se poate face de cãtre organizator cu personal propriu.

          În situaţia desfãşurãrii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesarã prezenţa în arena sportivã a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum şi a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângã judecãtoria în a cãrei circumscripţie se aflã arena sportivã. Înştiinţarea acestora se realizeazã de cãtre unitatea de jandarmi competentã teritorial

     Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se executã de cãtre efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului acestora, cu aprobarea, dupã caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constatã cã, în urma producerii unor acte de violenţã, este pusã în pericol viaţa sau integritatea corporalã a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţã sau a celorlalţi participanţi.

     Din  obligaţiile organizatorului de competiţii sau de jocuri sportive

     – asigure înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului participanţilor în arena sportivã şi în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii şi defluirii acestora, precum şi pe timpul desfãşurãrii jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandã şi deservit de cãtre un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al forţelor de ordine;

     – sã afişeze lizibil, în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie respectate la competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivã, precum şi sancţiunile care se aplicã în astfel de cazuri;

      – sã asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reţinute, în urma efectuãrii controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora dupã terminarea jocului, etc.
   

      Contravenţii şi infracţiuni

     Constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre jandarmi şi poliţişti.

     Sãvârşirea, de cãtre spectatori sau de cãtre oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor ce constituie contravenţii, dacã nu s-au produs vãtãmãri ale integritãţii corporale sau ale sãnãtãţii ori pagube materiale, se sancţioneazã, în funcţie de gravitatea faptei, cu amendã de la 80 – 3.000 lei sau prestarea a 50 – 300 ore de activitãţi în folosul comunitãţii, precum şi cu sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit fapta pe o perioadã de 6 luni până la 2 ani.

     În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 2 pct. 2, 4, 25, 26 şi 33 din Legea nr. 61/1991  pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sãvârşite de cãtre suporteri înainte şi dupã desfãşurarea competiţiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legãturã cu competiţia sau jocul în cauzã, pe lângã sancţiunea principalã stabilitã de actul normativ, agentul constatator aplicã şi sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit faptele, dupã cum urmeazã:

      a) pe o perioadã de 6 luni, pentru faptele prevãzute de pct. 25 şi 33 (consumul de băuturi alcoolice în locuri publice; refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale)
       b) pe o perioadã de 1 an, pentru faptele prevãzute de pct. 2, 4 şi 26 ( constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite; aruncarea asupra unei persoane… cu obiecte de oricefel; provocarea sau participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice)

     Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violenţã, în legãturã cu competiţia sau jocul sportiv, de cãtre conducãtorii de cluburi, oficiali sau sportivi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 10.000 lei.

   În cazul sãvârşirii contravenţiilor prevãzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal.

     Fapta unei persoane, cãreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportivã unde se desfãşoarã o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã. În acest caz se poate dispune faţã de învinuit sau inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive, pe o perioadã de la unu la 2 ani, care se adaugã la perioada pentru care s-a dispus iniţial mãsura.

           Opunerea cu violenţã faţã de personalul de ordine şi siguranţã sau faţã de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice, cu ocazia desfãşurãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã, dacã fapta nu constituie o infracţiune mai gravã.

     Deasemenea se poate dispune faţã de învinuit sau inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.

          În cazul în care o persoanã, cu ocazia desfãşurãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legãturã cu acesta, a sãvârşit o faptã prevãzutã de legea penalã, conform art. 31-45, pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte în viitor, se poate lua faţã de aceasta mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã.
          Mãsura este luatã de instanţã chiar şi în condiţiile în care fãptuitorului nu i se aplicã o pedeapsã.
        Mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive poate fi luatã în mod provizoriu de procuror, în cursul urmãririi penale, sau de instanţã, în cursul judecãţii.

         Interzicerea accesului sau participãrii la unele competiţii ori jocuri sportive, indiferent dacã a fost dispusã sub forma unei mãsuri de siguranţã sau sub forma unei sancţiuni contravenţionale complementare, se aplicã atât competiţiilor şi jocurilor sportive desfãşurate în ţarã, cât şi celor desfãşurate în strãinãtate.
 
 Inspector şef
      Colonel Florinel BUDIŞAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *