Instituirea taxei de poluare

Tabere pentru copii
2 iulie 2008
Preturile si tarifele la gaze
3 iulie 2008

Instituirea taxei de poluare

DGFPAgentia Nationala de Adminstrare Fiscala face urmatoarele precizari privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008:  1. In cazul in care contribuabilii solicită emiterea, de îndată, a Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea achitarii taxei pe loc:

   Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule se emite in termen de doua zile de la data solicitării, cu excepţia societăţilor de leasing pentru care termenul de emitere este de cinci zile.

   Această decizie a fost luată pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele administraţiei fiscale, mai ales în primele zile de aplicare a taxei, tinand cont de faptul ca foarte multe persoane vor aştepta în interiorul administraţiei fiscale emiterea deciziei.

   Potrivit procedurii prezente, contribuabilii depun cererea de emitere a deciziei la registratura organului fiscal şi, la momentul depunerii cererii, îi este comunicat momentul la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei.
 

   2. In cazul in care contribuabilii nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale de înmatriculare, în copie sau în original:

   S-a prevăzut ca în cazul contribuabililor care nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale, odată cu depunerea cererii de restituire, aceştia să solicite administraţiei fiscale eliberarea unei copii după documentul de plată existent la unităţile Trezoreriei Statului. Documentul eliberat completează cererea de restituire depusă de contribuabil, în cadrul procedurii interne (contribuabilul nu trebuie să ridice personal copia documentului de plată).
 

   3. In cazul in care proprietarul şi-a schimbat domiciliul fiscal:

   Contribuabilii care de la data plăţii taxei speciale şi până la solicitarea restituirii diferenţei de taxă şi-au schimbat domiciliul depun cererea la organul fiscal în a cărui evidenţă se află la data depunerii cererii.  

   4. In ceea ce priveste exprimarea nemultumirii din partea contribuabililor referitor la obligativitatea traducerii documentelor care atestă data primei înmatriculări emise de autoritatea străină:

   Potrivit art.8 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completăriule ulterioare, dacă la organele fiscale se depun (….), documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.
 

      5. In cazul in care nu sunt înscrise de RAR în cartea de identitate a vehiculului emisiile de CO2 :

      Contribuabilii urmează să se adreseze RAR în vederea înscrierii în cartea de identitate a vehiculului, după caz, a emisiilor de  CO2.

      Acestea sunt necesare numai calculului taxei pe poluare pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro4, Euro5 şi Euro 6.
 

     6. În cazul în care plata taxei a fost efectuată de contribuabil înainte de data de 1 iulie 2008:

     Pentru autovehiculele care urmează a se înmatricula în România, începând cu data de 1 iulie 2008, persoana în numele căreia se înmatriculează autovehiculul trebuie să facă dovada plăţii taxei pe poluare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2008 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 686/2008.

         În cazul în care persoanele fac dovada achitării taxei speciale pentru autovehicule (potrivit Codului fiscal) , acestora li se va restitui la cerere suma plătită cu acest titlu ca fiind nedatorată.
 

     7. In cazul in care un contribuabil solicita restituirea taxei in conditiile in care autovehiculul a fost înstrăinat de persoana care a achitat taxa respectivă:

      In aceasta situatie restituirea nu este posibila.

      Persoana care solicită restituirea trebuie să depună documentele prevăzute de normă. Persoana care deţine autovehiculul în proprietatea sa trebuie să facă şi dovada că a plătit taxa.

      8. In ceea ce priveste documentul care să ateste data primei înmatriculări a autovehiculelor in alte state:

      Un document eliberat sau autentificat de o autoritate din ţara de unde a fost achiziţionat autovehiculul (de regulă documentul are acelaşi conţinut cu cel din cartea de identitate emisă de RAR).

      9. In ceea ce priveste stabilirea vechimii autovehiculului (1 luna, 1-3 luni inclusiv, 3-6 luni inclusiv):

      Vechimea autovehiculului pentru calculul taxei se determină în funcţie de data primei înmatriculări şi nu pe baza anului înscris în rubrica 5 a cărţii de identitate a vehiculului, care este aferentă anului fabricaţiei.

      Data primei înmatriculări se preia din documentul autentificat, prezentat de contribuabil în acest sens.
 
 

   

        Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-media

       

        Sef Serviciu

        Andrei Stefan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *